Wie zijn we

De Werk - en Studiegroep AmfibieŽn en Reptielen in Frysl‚n

De WARF is in 1995 in het leven geroepen op initiatief van Hans van den Bogert. In de jaren daarvoor verrichtte van den Bogert veel werk voor de bescherming van amfibieën en reptielen. Zo is bijvoorbeeld de actie 'Help de ringslang' door zijn toedoen tot stand gekomen en een succes geworden. Ook schreef hij de brochure 'Handleiding voor het opzetten van broeihopen'.

Van den Bogert zag in de oprichting van de WARF een mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden. Zijn voornaamste doel was om via de werkgroep meer mensen te betrekken bij de bescherming en de bestudering van amfibieën en reptielen.

Het aantal leden breidde zich aanvankelijk gestaag uit en schommelt de laatste jaren rond de honderd. Verreweg de meeste leden zijn natuurliefhebbers die zich in het bijzonder interesseren voor amfibieën en reptielen.

Amfibieën (kikkers, padden en salamanders) en reptielen (slangen en hagedissen) verdienen binnen het natuurbeheer speciale aandacht. Die krijgen ze echter te weinig.
In de meeste beheer- en landinrichtingsplannen wordt voor deze veelal onzichtbare dieren onvoldoende plaats ingeruimd. Veel mensen houden meer van 'aaibare' dieren. Dit heeft tot gevolg dat weinig mensen bekend zijn met de bijzondere levenswijze van amfibieën en reptielen.

De WARF besteedt speciale aandacht aan een goed beheer van de leefgebieden en adviseert overheden, natuurbeschermingsinstanties en grondeigenaren over een amfibie - en reptielvriendelijk beheer van de natuurgebieden.

In samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en IVN - Heerenveen, organiseert de Warf werkdagen. Tijdens deze werkdagen wordt in bos - of heideterreinen opslag verwijderd, zodat slangen weer een plekje krijgen om te 'zonnebaden'. Ook worden broeihopen aangelegd en poelen hersteld.

Veel WARF-leden hebben een inventarisatieterrein waar de amfibieën en reptielen geteld en bestudeerd worden.

In 2009 is er een overeenkomst gesloten tussen WARF en de Stichting RAVON om te komen tot een nauwe samenwerking. De beide organisaties zijn een verplichting aangegaan om elkaar tijdig en direct te informeren over inventarisaties, onderzoek, projecten en alle andere zaken op het gebied van amfibieen en reptielen in Fryslân.

Anders dan de Stichting RAVON houdt de WARF zich niet bezig met de inheemse vissen. Wel is in Fryslân in 2008 een vissenwerkgroep opgericht.

 

 

In 2013 is de WARF min of meer opgeheven en is nu ondergebracht bij de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk


Voor informatie hierover kan men terecht op de website van de FFF www.fjildbiology.nl